Charakteristika KUK

Konfederace umění a kultury je mezinárodní odborová centrála s působností v České republice se sídlem v Praze a v Brně a ve Slovenské republice se sídlem v Bratislavě.

Jedná se o samostatné, nezávislé sdružení odborových a profesních svazů a sdružení v oblasti umění, kultury a dalších tvůrčích činností s cílem společného postupu při hájení a prosazování práv a zájmů pracovníků v kultuře.

Konfederace umění a kultury je založena na ryze konfederativním principu sdružení zcela svéprávných odborových svazů, které využívají k prezentování a prosazování vlastních názorů z oblasti sociální a v současné době především na řešení profesních a profesionálních problémů jednotlivých odborových svazů.

Činnost KUK je zaměřena zejména na poskytování právní pomoci při uzavírání kolektivních smluv, poradenství zaměstnanců s řešením problémů, které vyplývají z jejich běžné každodenní činnosti v kultuře, dále na prevenci v oblasti BOZP prostřednictvím poskytování právních konzultací.

Základním a dnes už historickým dokumentem Konfederace umění a kultury je Charta KUK. Jejími nezbytnými doplňky je Organizační řád, který vymezuje postavení, pravomoci a vzájemné vztahy orgánů KUK, dále Jednací a Volební řád.

K nezbytnému sladění mnohdy názorově odlišných postojů představitelů jednotlivých OS se schází pravidelně Prezídium KUK, kde s rovnocenným právem hlasu bez ohledu na početnost členské základny jsou zastoupeny všechny konfederované svazy svými nejvyššími představiteli. Svazy mají ve smyslu konfederativního principu samostatnou právní subjektivitu.

K technickým řešením legislativně právních a odborných otázek byl zřízen Legislativně  právní odbor KUK. V dalších oblastech řešené problematiky využívá KUK především externích odborných spoluprací.

V současné době KUK sdružuje 14 odborových svazů a profesních asociací v České i Slovenské republice. Má tedy status mezinárodní centrály se sídly v Praze a Bratislavě. Pro Moravu a Slezsko bylo zřízeno regionální pracoviště v Brně, původně se dvěma zaměstnanci a jedním inspektorem BOZP. Chod centrály v Bratislavě zabezpečují dva pracovníci, v Praze pět pracovníků a jeden inspektor BOZP.

Současný stav členské základny, měřeno počtem přispívajících členů konfederovaných OS KUK, představuje cca 31.500 členů (podle posledního sčítání). Ve srovnání s rokem 1989, kdy byla v odvětví kultury 90 %-ní odborová organizovanost, reprezentovaná 120 000 členy, jde o výrazný pokles členské základny.

Vzhledem k celkovému průběhu restrukturalizace v předchozích letech (značné  snižování pracovníků v odvětví kultury, rušení mnoha organizací, jako kina, kulturní domy, divadla, přechod značného počtu uměleckých profesí do podnikatelské sféry, resp. do oblasti působnosti živnostenského zákona apod.), jde o vcelku očekávaný trend. KUK však nikdy nestavěla svoji činnost na kvantitě členské základny, ale vždy zdůrazňovala potřebu důsledného zastupování širšího profesního spektra odvětví kultury, umění a ekologie, která mají specifický charakter s nestandardními sociálními dopady i nestandardními ekonomickými režimy.

I nadále zůstává těžištěm činnosti KUK snaha o dodržování sociálního smíru jako podmínky pokračující hospodářské transformace, prosazování stanovisek sociální, mzdové a legislativní povahy, v rámci připomínkového řízení. KUK klade důraz na otázky kolektivního vyjednávání, které je nejvhodnější a nejúčinnější formou zabezpečování práv a požadavků zaměstnanců, v oblasti živého umění a audiovize pak i pracovníků tzv. „na volné noze“ (tzv. free lance).

Samostatným problémem je uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně. Tato otázka je legislativně velmi náročná a vyžaduje trpělivá jednání. Protože KUK je připomínkovým místem při tvorbě zákonů a legislativních norem, znamená to pro ni také řadu úkolů s tím spojených, které by mohla jen těžko bez výrazné součinnosti konfederovaných svazů odpovědně plnit.