Archiv rubriky: Organizační struktura

Odborové svazy sdružené v KUK

Asociace českých kameramanů – AČK

Asociace filmových a televizních střihačů – AFTS

Asociace maskérů a vlásenkářů – AMAV

Asociace pracovníků se zvukem – APZ

Mezinárodní odborový svaz pracovníků v kinematografii – KINOS

Nezávislý klub právníků – NKP

Odborová asociace divadelníků – OAD

Odborová organizace restaurátorů – OOR

Syndikát překladatelů a tlumočníků

Syndikát výtvarných umělců ČR – SVU

Umělecké sdružení ARTES

Židovská odborová asociace – ŽOA

ÚNIA – Odborový zväz profesionálnych orchestrálnych hudobníkov SR

Slovenský Odborový zväz slobodných povolaní SR

Orgány KUK

Kongres

Kongres je nejvyšším orgánem KUK. Kongres je svoláván 1x za 5 let. Kongresu se zúčastňují členové nejvyšších orgánů konfederovaných. Konfederovaní na Kongresu projednávají činnost orgánů KUK a mohou předkládat orgánům KUK návrhy na opatření související s jejich činností.

Prezídium KUK

Prezídium KUK je nejvyšším řídícím orgánem KUK. Prezídium je kolektivní orgán, jehož členy jsou představitelé jednotlivých konfederovaných, prezident KUK, viceprezident KUK, vedoucí LPO, vedoucí útvaru BOZP, předseda Revizní komise a výkonný tajemník.
Posláním Prezídia je koordinace činností, zájmů a společné politiky konfederovaných. Jednání prezídia KUK se řídí jednacím řádem.

Prezident KUK

V čele Konfederace umění a kultury stojí prezident, který je statutárním orgánem KUK. Prezidenta volí a odvolává prezídium. Funkční období prezidenta je čtyřleté. Způsob volby a odvolání prezidenta upravuje Volební řád schválený prezídiem.
Prezident řídí, organizuje a odpovídá za činnost KUK, vystupuje a jedná jménem KUK.

Viceprezident KUK

Zastupuje prezidenta KUK v rozsahu určeném Prezídiem nebo prezidentem KUK.
Viceprezidenta KUK volí a odvolává prezídium. Funkční období viceprezidenta je čtyřleté. Způsob volby a odvolání viceprezidenta KUK upravuje volební řád schválený prezídiem. Viceprezident musí být občanem druhé republiky, než které je občanem prezident KUK. Pro tuto republiku je pak nejvyšším představitelem KUK.

Sekretariát KUK

Sekretariát KUK zajišťuje správní a administrativní agendu Prezídia a prezidenta KUK. Za chod sekretariátu odpovídá výkonný tajemník, který je podřízen prezidentovi KUK.

Legislativně právní odbor KUK

Legislativně právní odbor KUK zajišťuje legislativní a právní činnost KUK. Zodpovídá za legislativní činnost KUK. Zabezpečuje činnost právního poradenství KUK a konfederovaných včetně služeb pro orgány KUK a jednotlivé členy konfederovaných.

Revizní komise KUK

Revizní komise kontroluje hospodaření s prostředky svěřenými konfederovanými na činnost KUK, používání prostředků svěřených státem a hospodaření se svěřeným majetkem. Členy revizní komise volí Prezídium KUK na návrh konfederovaných. Funkční období členů RK KUK je čtyřleté.

Organizační struktura KUK

Nejvyšší orgán KUK Kongres
Výkonný orgán KUK Prezídium
Zástupci KUK prezident
viceprezident
výkonný tajemník
sekretářka
Legislativně právní odbor KUK právník
BOZP KUK svazoví inspektoři bezpečnosti práce

Revizní komise KUK